Regulamin sklepu internetowego musicaudio.pl

1. Postanowienia ogólne:
musicaudio.pl nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie musicaudio.pl, prowadzonego przez firmę Music Audio Sklep Muzyczny Sławomir Żyła
z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ulicy Janowskiej 11 h,i,j wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Biała Podlaska pod numerem 8197.

Dane kontaktowe sklepu:

Music Audio Sklep Muzyczny Sławomir Żyła
ul. Janowska 60
21-500 Biała Podlaska

Adres poczty elektronicznej: sklep@musicaudio.pl

Numer telefonu do sklepu: +48 83 342-57-47 (czynny od poniedziałku do piatku w godzincha: 10:00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 13:00)

Regulamin sklepu internetowego musicaudio.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej musicaudio.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
2. Definicje:
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
musicaudio.pl – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej musicaudio.pl prowadzonego przez firmę Music Audio Sklep Muzyczny Sławomir Żyła.
Sprzedawca – Music Audio Sklep Muzyczny Sławomir Żyła, numer NIP: 537-100-59-39, REGON: 030109044, prowadzący sklep internetowy pod nazwą musicaudio.pl (dalej także jako: musicaudio.pl).
3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego musicaudio.pl:
Do korzystania ze sklepu internetowego musicaudio.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu musicaudio.pl oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

  - komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa,
  - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego musicaudio.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej musicaudio.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego musicaudio.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego musicaudio.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego musicaudio.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w musicaudio.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na musicaudio.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z musicaudio.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@musicaudio.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których musicaudio.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

W celu dokonania rejestracji w musicaudio.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca że Konto zostało założone. Z chwilą otrzymania maila potwierdzającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie asortymentu sklep internetowego musicaudio.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego musicaudio.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w punkcie 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu musicaudio.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@musicaudio.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 83 342-57-47 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w punkcie 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez musicaudio.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w musicaudio.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z musicaudio.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Ceny produktów:
Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej musicaudio.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny towarów podane na stronie internetowej musicaudio.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej musicaudio.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód zakupu. Jest to paragon lub faktura VAT w zależności od tego jaki dowód zakupu Klient wybrał podczas składania zamówienia. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w musicaudio.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
5. Dostępne formy płatności:
Wszelkie szczegóły dotyczące możliwych form płatności można znaleźć na naszej stronie informacyjnej: Formy płatności >>
6. Procedura zawarcia umowy sprzedaży:
Zamieszczone na stronach internetowych sklepu musicaudio.pl informacje dotyczące towarów i usług nie stanowią oferty (stanowią zaproszenie do zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie musicaudio.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail wyszczególniający na jaki(e) towar(y) złożył zamówienie. E-mail ten nie jest nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny przez podmiot prowadzący sklep musicaudio.pl

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania do klienta wiadomości e-mail z danymi do dokonania płatności za zamówione towary w przypadku wybrania przez klienta przedpłaty na konto lub płatności kartą kredytową, lub w momencie wysłania do klienta wiadomości e-mail z powiadomieniem o wysłaniu towaru(ów) w przypadku wybrania przez klienta płatności gotówką przy odbiorze przesyłki. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a musicaudio.pl, musicaudio.pl potwierdzi Klientowi ten fakt wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a musicaudio.pl dotycząca zakupu danego produktu w musicaudio.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w musicaudio.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
7. Realizacja zamówień, koszt, sposób i termin dostawy:
Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

Wszelkie szczegóły dotyczące kosztów oraz sposobach dostawy można znaleźć na naszej stronie informacyjnej: Koszt, sposób i termin dostawy >>

W szczególnych przypadkach, terminy dostarczenia produktów mogą ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomony.
8. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi:
Wszystkie produkty dostępne w musicaudio.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

musicaudio.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. musicaudio.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

  - w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@musicaudio.pl
  - telefonicznie pod numerem telefonu: 83 342-57-47
  - pisemnie na adres musicaudio.pl podany w punkcie 1 Regulaminu

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji musicaudio.pl zwróci się do składającego musicaudio.pl o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

musicaudio.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni musicaudio.pl nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt musicaudio.pl

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że musicaudio.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez musicaudio.pl albo musicaudio.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
9. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji:
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w karcie gwarancyjnej dostarczanej Klientowi wraz z zamówieniem. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów lub dystrybutorów.

10. Odstąpienie od umowy:
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy >>

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  - świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy).

W przypadku odstąpienia od umowy musicaudio.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności. musicaudio.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności musicaudio.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. musicaudio.pl ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
11. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego:
Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w musicaudio.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@musicaudio.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez musicaudio.pl dokonanych przez Klienta zakupów.
12. Przetwarzanie danych osobowych:
Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez musicaudio.pl reguluje Polityka przetwarzania danych osobowych, którą można znaleźć na naszej stronie: RODO - Lepsza ochrona Twoich danych >>.

Kontynuuj >>