MusicAudio.pl »

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych:
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Music Audio Sklep Muzyczny Sławomir Żyła z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ulicy Janowskiej 60 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Biała Podlaska pod numerem 8197 posiadająca numer NIP: 537-100-59-39
2. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy:
Zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Posiadasz więc pełną kontrolę na rodzajem danych, które nam przekazujesz.

Podczas zakładania konta w sklepie musicaudio.pl podajesz nam Twój adres e-mail. Aby zrealizować zamówienie podajesz nam dodatkowo takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, dane potrzebne do wystawienia faktury ( w tym NIP ) oraz numer telefonu.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.
3. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

1. Niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Tobą
  (przetwarzanie i obsługa zamówień, wysyłka towarów, wystawianie faktur, zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa)

2. Podatkowych i rachunkowych

3. Marketingowych
   (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora)
Naszym celem jest zaoferowani Ci jak najlepszej obsługi, w tym informowanie Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że możemy przesyłać Ci za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany(a), oraz inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Aby móc dostarczyć interesujące Cię informacje możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do koszyka zakupów/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.
W dowolnym momencie możesz zmienić zdanie i wycofać taką zgodę kontaktując się z musicaudio.pl w dowolny sposób przy użyciu danych kontaktowych znajdujących się na stronie Kontakt

Zawsze dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. W dowolnej chwili możesz, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

4. Wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii
4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:
Twoje dane osobowe przechowujemy dopóki posiadasz konto w sklepie musicaudio.pl

W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.
5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe:
Twoje dane osobowe w zależności od indywidualnych przypadków możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług kurierskich,
2. dostawcom usług płatniczych / bankowych,
3. dostawcom usług informatycznych,
4. podmiotom świadczącym usługi księgowe.
6. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:
musicaudio.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. musicaudio.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności musicaudio.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. musicaudio.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
7. Jakie są Twoje Prawa:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w Twoich danych i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz prawa do ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych.